Obchodní podmínky

Záruka
2 roky na nový výrobek, na zakázky opravného charakteru a na výrobky prováděné zakázkovou výrobou se poskytuje záruka dle platných zákonných ustanovení.

Dodací lhůty
Doba expedice zboží: - do 24 hodin, - do 2 dnů, - do 1 týdne, - v konkrétní den a hodinu v měsíci.

Doprava
Dopravu zboží zajišťujeme nejen v Olomouci, ale i po celé ČR až do Vaší kanceláře či skladu.
Cena za dopravu se stanovuje dle způsobu dopravy a množství přepravovaného zboží.

Poštovné a balné...
...se účtuje dle sazeb České pošty a dalších dodavatelů kusových zásilek.

Veškeré uvedené ceny u zboží jsou bez DPH

Základní platební a dodací podmínky: Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka polygrafických výrobků, reklamních předmětů, dárků , kuličkových per a drobného zboží (dále jen "zboží"), bez potisku nebo s potiskem, objednaných dle katalogového ceníku a ceníku prací a služeb pro kusovou výrobu. Prodávající a kupující se přitom zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své IČO. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží dodáváme.

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy, nebo že objednávku neakceptuje. Až do vyjádření Prodávajícího je objednávka pro Kupujícího závazná.
Pokud Kupující zruší svoji písemnou objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši patnáct procent z ceny objednaného zboží, jehož koupi stornoval, a dále nárok na náhradu nákladů již prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky.
Stornovací poplatek jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.
Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání (např. osobní odběr) musí být výslovně sjednán. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.

Kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem. U stálých a ověřených odběratelů platba převodním příkazem se splatností 14 dnů.
Na objednané výrobní zakázky přesahující hodnotu 30.000,00Kč se požaduje záloha ve výši 50% z celkové hodnoty zakázky včetně DPH.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit.
Je-li kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, sjednává se penále z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, plus jednorázová smluvní pokuta 2.000,00Kč.
Za každou zaslanou upomínku se účtuje manipulační poplatek 100,00Kč. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn dnem připsání placené částky na účet věřitele u jeho banky.
Kupující nabude vlastnická práva ke zboží až úplným zaplacením dodaného zboží. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 2 roky ode dne dodání. viz.záruka

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být písemná. Závazkový vztah smluvních stran se bude řídit Obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
Cena za dopravu a manipulaci se účtuje dle rozpisu u jednotlivého zboží. Zákazníkům odebírajícím zboží z centrály firmy Olomouc manipulaci se zbožím neúčtujeme. Při zvýšení tarifů České pošty a ostatních dodavatelů kusových zásilek si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.